月子阶段,这个时候是乳房二次发育的黄金时期丰胸产品,在哺乳期间采用科学的方法配合丰胸运动,就能让胸部丰满结识产后丰胸产品,有效防止下垂、松弛等问题的发生。最后就是在宝宝断奶之后粉嫩公主酒酿蛋,这时就能采用产品,来辅助丰胸的实现了丰胸酒酿蛋
Đại Hội Cổ Đông - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020.

Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 29/06/2020 (Thứ Hai).

(Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước 30 phút để làm thủ tục)

Địa điểm: tai Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP.Đà Lạt.


Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2020:

 1. Nghị Quyết của HĐQT.
 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2020
 6. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.
 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Mọi chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới)

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú:

*Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc fax số 0263.3837030 trước 11h30 ngày 25/06/2020.

* Tham dự đại hội: Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Tài liệu họp đã gửi kèm Thư mời. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/ hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/ hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT XIN CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019: (TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM)

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019.

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019. 

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019.

Thời gian: vào lúc 14h00 ngày 26/04/2019 (Thứ Sáu).

(Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước 30 phút để làm thủ tục)

Địa điểm: tai Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP.Đà Lạt.


Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2019:

 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2019
 5. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.
 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Mọi chi tiết xin xem file đính kèm)

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú:

*Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc fax số 0263.3837030 trước 11h30 ngày 23/4/2019.

* Tham dự đại hội: Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Tài liệu họp đã gửi kèm Thư mời. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/ hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/ hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018.

Thời gian: vào lúc 08h00 ngày 26/04/2018 (Thứ năm).

(Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước 30 phút để làm thủ tục)

Địa chỉ: tai Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP.Đà Lạt.


Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2018:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.
 3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án thù lao của HĐQT và BKS
 5. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.
 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Mọi chi tiết xin xem file đính kèm)

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú:

*Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc fax số 0263.3837030 trước 11h30 ngày 24/4/2018

* Tham dự đại hội: Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Tài liệu họp đã gửi kèm Thư mời. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/ hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/ hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017.

Thời gian: vào lúc 07h30 ngày 29/04/2017 (Thứ bảy)

Địa chỉ: Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP.Đà Lạt
Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2017:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.
 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2016.
 3. Báo cáo tài chính năm 2016.
 4. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án phát hành thêm cổ phiếu
 5. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.
 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Xem file đính kèm)

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Attachments:
Download this file (05BC.pdf)05BC.pdf[ ]180 kB
Download this file (06TT.pdf)06TT.pdf[ ]44 kB
Download this file (07TT.pdf)07TT.pdf[ ]31 kB
Download this file (08TT.pdf)08TT.pdf[ ]31 kB
Download this file (09TT.pdf)09TT.pdf[ ]30 kB
Download this file (10TT.pdf)10TT.pdf[ ]150 kB
Download this file (BCBK_SOAT.pdf)BCBK_SOAT.pdf[ ]180 kB
Download this file (ctrinh.pdf)ctrinh.pdf[ ]47 kB
Download this file (Giay uy quyen - web.doc)Giay uy quyen - web.doc[ ]55 kB
Download this file (Phieu gop y - web.doc)Phieu gop y - web.doc[ ]31 kB

Thống Kê


IP: 3.235.179.111
2021-10-25 00:46