Nghị quyết của hội đồng quản trị tháng 11 năm 2020


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020:

- NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT.

- THÔNG BÁO CỦA HĐQT.

(CHI TIẾT: XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM) 

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748