Thông tin cổ đông


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Chi tiết

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ Đô Thị Đà Lạt 04/2022

Chi tiết

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Thông báo nhân sự ban điều hành Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Nghị quyết của hội đồng quản trị tháng 11 năm 2020

Chi tiết

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  16/07/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  16/07/2024
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  16/07/2024
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  16/07/2024
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  16/07/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748